დასრულებული პროექტები - ქართლოსი NEWS

პროექტი: შიდა ქართლში მცხოვრები ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერა
პერიოდი: 15.01.2011-15.07.2011
პროექტის მიზანი: შიდა ქართლში მცხოვრები ოსების და შერეული ოჯახის წარმომადგენლების თემთა მობილიზაცია, მათი სამშვიდობო პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობა და არსებული პოტენციალის გამოყენება, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონში მშვიდობის მშენებლობის პროცესსა და ქართულ-ოსურ თემთა შორის დიალოგის განვითარებას.
დონორი: UNDP COBERM

პროექტი: შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის
პერიოდი: 15.01.2010-15.08.2010
პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცის ხელშეწყობა მათი სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობის გზით.
დონორი:„ქეა ნორვეგია “, „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პროექტი: შიდა ქართლის ახალგაზრდების საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი
პერიოდი: 18.02.2010-18.07.2010
პროექტის მიზანი: შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითარებისა და თვითრეალიზების ხელშეწყობა საინფორმაციო მხარდაჭერის გზით.
დონორი: პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდი, პროგრამა ცვლილება რეგიონში "ღIთA" 

პროექტი: განათლება განვითარებისათვის
პერიოდი: 05.03.2010-05.12.2010
პროექტის მიზანი: შიდა ქართლის რეგიონის სკოლების მხარდაჭერა, იაფი მეთოდებით სწავლის დონის ამაღლების სფეროში სკოლის პედსაბჭოების კვალიფიკაციის ამაღლება, ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის მასწავლებლებისთვის თანამედროვე ექსპერიმენტარული გაკვეთილების ჩატარების უნარების გადაცემა.
პროექტის პარტნიორი: პოლონურ ფონდი “პარტნიორი ”
დონორი: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პროექტი: დევნილი გოგონების სტაჟირების პროგრამა
პერიოდი: 10.11.2008-10.09.2009
პროექტის მიზანი: ცხინვალის რეგიონის ახალგაზრდული პარლამენტის წევრ გოგონათა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა მათი ინტერესების შესაბამის ორგანიზაციებში სტაჟირების უზრუნველყოფის გზით.
დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში


პროექტი : დევნილი ახალგაზრდების მობილიზება და მხარდაჭერა
პერიოდი: 11.04.2009-11.10.2009
პროექტის მიზანი: დევნილი ახალგაზდების მობილიზებისა და თვითორგანიზების ხელშეწყობა, მათი საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართვა და ახალ გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა.
დონორი: მსოფლიო ბანკი საქართველოში

პროექტი: კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის
პერიოდი: 15.09.2008-15.07.2009
პროექტის მიზნი: კონფლიქტის ზონის არასამთავრობო ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების კორდინირებულ საქმიანობის ხელშეწყობა, 2008 წლის აგვისტოში საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული და იძულებით გადადგილებული მოსახლეობის მობილიზება, მათი უფლებების და ინტერესების დაცვა. კრიზისული სიტუაციის დასაძლევად სახელმწიფოს და დონორთა როგორც ჰუმანიტარული ისე ინფრასტრუქტურისა თუ ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით განხორციელებული დახმარებების/პროგრამების გამჭვირვალეობისა და ეფექტიაონიბის ხელშეწყობა.
დონორი: "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო"